Bộ khoa học công nghệ tiếng anh là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ bản dịch tiếng Anh

Bộ Khoa học và Công nghệ   Bộ Khoa học  Công nghệ Bộ  Khoa học và Công nghệ Báo cáo lỗi

 Ví dụ trước  về việc sử dụng khoa học và công nghệ trong một câu và bản dịch của chúng  {-}

Nhấp vào đây để loại trừ một số từ khỏi tìm kiếm của bạn. Ví dụ: word1 – {word2}: Tìm kiếm các cụm từ có chứa word1 và KHÔNG phải word2NHNT đăng ký nhãn hiệu độc quyền theo […] Cục Sở hữu lao động Bộ   Khoa học Công nghệ   và Môi trường.

Vietcombank đã đăng ký độc quyền […] Thương hiệu tại Cục Sở hữu Công nghiệp   , Bộ Khoa học Công nghệ   và Môi trường.

Nhiều đại diện của các cơ quan […] Cơ quan hành chính của Chính phủ như   Bộ Khoa học và Công nghệ   , Hiệp hội Lương thực, v.v.

Nhiều đại diện của các Cơ quan Hành chính Nhà nước như   Bộ Khoa học Công nghệ   Lương thực, Hiệp hội Thực phẩm….

Theo bà Nguyễn Như Quỳnh […] Phó Chánh Thanh tra   Bộ Khoa học và Công nghệ,   doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ […] đầy đủ về bảo hộ quyền SHTT trong môi trường thương mại điện tử.

Bà Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra   Bộ Khoa học và Công nghệ   cho biết các doanh nghiệp chưa […] nhận thức đầy đủ về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử.

Bộ Khoa học, Công nghệ   và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Bộ   Khoa học Công nghệ   và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ […] thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Hội nghị này do   Bộ Khoa học, Công nghệ   và Môi trường tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

The conference is being organized by the Ministry of Science Technology and Environment with the support of the United Nations Development Programme(UNDP).

People also translatetiến bộ khoa học và công nghệbộ trưởng khoa học và công nghệbộ khoa học và công nghệ đangtiến bộ trong khoa học và công nghệvề tiến bộ khoa học và công nghệkhoa học , công nghệVề phía chính phủ hai đơn vị là Bộ Thương mại[…]Công nghiệp và Năng lượng cùng với Bộ Khoa học Công nghệ và Truyền thông sẽ chịu trách[…]nhiệm ban hành các chính sách về nghiên cứu và phát triển robot

On the government side the two units the Ministry[…]of Trade Industry and Energy together with the Ministry of Science Technology and Communication will be responsible for issuing[…]policies on robot research and development

Cảnh sát Cơ quan Phát triển Internet Hàn Quốc( KISA) và Bộ Khoa học Công nghệ và Thông tin đang điều tra vụ việc[…]Ddaily cho biết chi tiết.

The police the Korea Internet Development Agency(KISA) and the Ministry of Science Technology and Information are investigating the case Ddaily detailed.

Rosatom và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Cuba đã ký Biên bản ghi nhớ( MoU) và Quan[…]hệ đối tác chiến lược về phát triển và sử dụng công nghệ chiếu xạ.

Rosatom and Cuba’s Ministry of Science Technology and Environment have signed a Memorandum of Understanding(MoU)[…]and Strategic Partnership on the development and use of irradiation technologies.

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Thông tư này hướng dẫn thẩm[…]định công nghệ và môi trường các Dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tư.

Xem thêm:  Mạng chặn lưu lượng dns được mã hoá là gì

The Ministry of Science Technology and Environment issues this Circular guiding the technological[…]and environmental evaluation of investment projects being at the stage of consideration for investment licenses.

Các thông tin bị đánh cắp được cho[…]là đã được gửi đến một máy tính ở Trung Quốc trước khi trung tâm an ninh mạng CyberSecurity Malaysia thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới chặn đường truyền[…]và đóng các máy tính bị nhiễm.

The stolen information was allegedly being[…]sent to a computer in China before Cybersecurity Malaysia(a Ministry of Science Technology and Innovation agency in Malaysia)[…]had the transmissions blocked and the infected machines shut down.

công nghệ , khoa họcvề khoa học , công nghệviện khoa học và công nghệkhoa học và công nghệ làSự thành công trong quản lý giáo dục ở quốc gia[…]Bắc Âu này phải kể đến sự hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi Mới.

The success of educational management in this Nordic country[…]is due to the cooperation between the Ministry of Education and the Ministry of Science Technology and Innovation.

Việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng( bao gồm cả phụ tùng linh kiện)[…]khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

The import of used equipment(including spare parts)[…]other implementation under the guidance of the Ministry of science technology and the environment.

Bộ Công nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình Chính phủ ban hành danh mục cụ thể về[…]chất nổ chất độc chất phóng xạ và các hoá chất có tính độc hại mạnh quy định tại điểm b và điểm e khoản 1 Điều này.

The Ministry of Industry and the Ministry of Science Technology and Environment shall submit to the Government for issuance[…]a detailed list of explosives toxic substances radioactive matters and chemicals of high toxicity stipulated at Point b and Point f Clause 1 of this Article.

Tuy nhiên kế hoạch này không được thể chế hoá và thực hiện cho đến khi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường([…]Bộ Khoa học và Công nghệ) và Bộ Tài nguyên và Môi trường( MONRE) được thành lập cùng với Cơ quan Môi trường Việt Nam năm 2008.

However it was neither institutionalized nor implemented until the Ministry of Science Technology and Environment(MOSTE) and the Ministry of Natural Resources and Environment(MONRE)[…]were created along with the Vietnamese Environment Agency in 2008.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hoà Lạc với tổng diện tích và nội dung quy hoạch nêu tại hồ sơ trình duyệt kèm theo văn bản số 1585/ BKHCNMT- BQL CNC[…]ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

To approve the master plan on Hoa Lac Hi-Tech Park with the total area and the planning contents stated in the dossiers submitted for approval together with Document No. 1585/BKHCNMT-BQLCNC of June 30[…]1998 of the Ministry of Science Technology and Environment.

Kinh phí cho các hoạt động của Ban Điều phối được cấp từ kinh phí sự nghiệp khoa học và[…]bố trí vào kế hoạch hàng năm của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường[…]được sử dụng và quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Funds for activities of the Coordination Committee shall be allocated from the scientific non-business budget and[…]included into annual plans of the Ministry of Science Technology and Environment[…]and shall be used and managed in accordance with current stipulations of the State.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư số 1940/ TT-[…]BKHCNMT ngày 15 tháng 11 năm 1997 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thẩm[…]định công nghệ các Dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp Giấy phép đầu tư.

This Circular takes effect 15 days after its signing and replaces Circular No.1940/TT-BKHCNMT of November 15[…]1997 of the Ministry of Science Technology and Environment guiding the technological evaluation of investment[…]projects being at the stage of consideration for investment licenses.

Giao Bộ Thương mại chủ trì cùng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính Bộ Công nghiệp[…]Tổng cục Hải quan Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành thông tư hướng dẫn trong tháng 02 năm 1998 để[…]thực hiện các quy định trên.

Xem thêm:  Ban quản lý tòa nhà tiếng anh là gì

Commercial Affairs chaired the same Ministry of planning and investment Ministry of finance Ministry of industry[…]the General Department of customs the Ministry of science technology and the environment issued a circular in February 1998[…]to implement the above provisions.

Từ năm 1998 nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quốc gia phòng ngừa và[…]ứng cứu sự cố tràn dầu được chuyển từ Bộ Khoa học công nghệ và môi trường sang Uỷ ban quốc gia về Tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển giúp Ủy ban này[…]kiện toàn và mở rộng các hoạt động của mình trên khắp vùng biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

In 1998 the task of developing a national plan for oil spill incident prevention and[…]response was transferred from the Ministry of Science Technology and Environment to the National Committee for Air and Sea Search and Rescue[…]helping the latter strengthen and expand its activities throughout Vietnam’s waters meeting the requirements of new tasks.

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì phối[…]hợp với Bộ Văn hoá Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cung cấp cho nhân dân trong đó có phụ nữ các thông tin cần thiết liên quan về nguồn tài nguyên môi trường và bảo vệ môi trường.

The Ministry of Science Technology and Environment shall[…]in collaboration with the Ministry of Culture and Information Ministry of Education and Training and the Central Vietnam Women’s Union provide people including women with necessary information on the issues of natural resources environment and environment protection.

Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp[…]với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngành liên quan xây dựng và thực hiện các cơ chế[…]nhằm bảo đảm trên thực tế quyền của phụ nữ được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng quyền sử dụng nguồn vốn tín dụng tài nguyên thiên nhiên và các nguồn thông tin công nghệ khác.

The Ministry of Justice shall[…]in collaboration with the State Bank of Vietnam the Ministry of Science Technology and Environment other ministries and branches concerned[…]establish and implement mechanisms to ensure women’s actual right to full and equal access to the use of credits natural resources and other information and technology resources.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi( ADC) được thành lập từ ngày 14 tháng 01 năm 1991 theo quyết định số 124/ TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 01 năm 1991 và giấy phép hoạt động số 046 cấp ngày 25 tháng[…]03 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường.

The Agriculture and Forestry Research& Development Center for mountainous Region(ADC) was established in January 14th 1991 Decision N0 124/TCCB approved by Minister of Vietnam Ministry of Education and Training and the Operating Certificate N0 046 dated on March 25th 1993[…]signed by Minister of Vietnam Ministry of Science Technology and Environment.

Trên cơ sở định hướng của Đảng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Dự án“ Nghiên cứu tổng quan phát triển nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam” đã được Bộ Công[…]nghiệp trước đây chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường[…]và các cơ quan liên quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng ĐHN tại Việt Nam.

On the basis of the Party’s direction under the direction of the Government the project”General research on developing nuclear power plants in Vietnam” has been[…]chaired by the previous Ministry of Industry in coordination with the Ministry of Science Technology and Environment[…]and other relevant agencies to prepare a Pre-Feasibility Study Report for building nuclear power project in Vietnam.

Bộ Khoa học Công nghệ đã cắt giảm 91% số mặt hàng phải kiểm tra[…]Nhà nước về chất lượng trước thông quan.

The Ministry of Science and Technology has cut 91 per cent of the items[…]that have to be checked before clearance.

Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan[…]công nhận năm 2015.

Xem thêm:  Trái ngược với gia đình văn hóa là gì

One of 12 first Innovation Consultants certified by Ministry of Science and Technology and Finland Ministry of Foreign Affairs in 2015.

Cũng tại hội nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ phải tập trung dồn sức cho phát triển khoa học phục vụ nông nghiệp nông thôn.

Also at the meeting the Prime Minister asked the Ministry of Science and Technology to concentrate efforts on scientific development for agricultural and rural development.

Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ các tập đoàn lớn[…]chuyên gia tư vấn phát triển doanh nghiệp sẽ” cầm cân nảy mực” trong cuộc thi năm nay.

Representatives of the Ministry of Science and Technology large corporations[…]business development consultants will”hold the balance” in this year’s competition.

Các chương trình tăng tốc và ươm tạo như[…]Thung lũng Silicon Việt Nam do Bộ Khoa học Công nghệ và Chính phủ phát triển[…]cùng với Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam đã được thành lập để hỗ trợ sự phát triển của các công ty khởi nghiệp.

Các chương trình tăng tốc và vườn ươm như Vietnam Silicon Valley […] do  Bộ Khoa học  và  Công nghệ  phối hợp với chính phủ Việt Nam phát triển […] và Vietnam Innovation Startup Accelerator đã được thành lập để hỗ trợ sự phát triển của các công ty khởi nghiệp.

Sáng ngày 22 tháng 04 năm 2018[…]tại hội trường Bộ Quốc Phòng Bộ Khoa học Công nghệ đã tổ chức trao giải Giải thưởng chất lượng Quốc gia và Giải thưởng[…]Chất lượng Châu Á- Thái Bình Dương năm 2017.

Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2018 […] tại Hội trường Bộ Quốc phòng   , Bộ Khoa học   và   Công nghệ   tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia […] và Giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017.

Ba dự án chiến thắng trong vòng đầu tiên của Chương trình Đối tác Đổi mới Một thành phần Aus4Innovation của Chính phủ Australia đã được công nhận là cha đẻ công trình trong buổi lễ […] do Chương trình Aus4Innovation và   Bộ Khoa học và Công nghệ   tại Hà Nội trao tặng hôm nay.

Những người chiến thắng trong vòng đầu tiên của phần Tài trợ Đối tác Đổi mới của chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Úc đã được công bố hôm nay tại một lễ trao giải ở Hà Nội […] do Aus4Innovation và Widem’s Department   of  andssenno Department   of

Hiển thị thêm các ví dụ  Kết quả: 1996, Thời gian: 0,6839

dịch từng từ

Các câu theo thứ tự bảng chữ cái Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học, Giáo dục và Thể thao, Bộ Khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ và Nâng cao sức khỏe, Nhấn mạnh Nghiên cứu hành vi Bộ Khoa học Liên Xô, Bộ Khoa học và Công nghệ Liên bang Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bộ Khoa học và Giáo dục Đại   học

Wast das Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh?

Khoa Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì? Định nghĩa, Khái niệm, Ý nghĩa, Ví dụ và Hướng dẫn Sử dụng   Tiếng Anh Khoa Khoa học và Công nghệ   .

Bộ Khoa học và Công nghệ Vương quốc Anh là gì?

bài trước

Nó không phải là Bộ Y tế tiếng Anh là gì?

bài tiếp theo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là gì?

Người quản lý

Người quản lý


Video Bộ khoa học công nghệ tiếng anh là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bộ khoa học công nghệ tiếng anh là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ