Mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

BỘ LUẬT KINH DOANH Tiếng Anh là gì – bản dịch tiếng Anh

Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp  Mã    doanh  nghiệp Mã công ty Mã doanh nghiệp Mã  kinh doanh Báo cáo lỗi kỹ thuật

 Quay lại  Ví dụ về cách sử dụng số công ty trong một câu và dịch nó  {-}

Nhấp vào đây để loại trừ một số từ nhất định khỏi tìm kiếm của bạn. Ví dụ: Word1 – {Word2}: Tìm kiếm các thuật ngữ chứa Word1 và KHÔNG phải Word2Đăng ký Mã số công ty GS1   .

Đăng ký   mã số doanh nghiệp của bạn   (GS1).

Mã công ty   : 0314102108 cấp ngày 08/11/2016.

Mã số doanh nghiệp   : 0314102108 cấp ngày 11/08/2016.

Mã số doanh nghiệp  : 0107504578 do Sở Kế hoạch […] và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Mã số doanh nghiệp  : 0107504578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Mã doanh nghiệp  (MST): 3702473429.

Mã số doanh nghiệp  (MST): 3702473429.

Mã số doanh nghiệp  : 0304280849- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.

Mã số doanh nghiệp  : 0304280849- Sở KHĐT HCM.

People also translate the number of businesses number of businesses australia total number of businesses multitude of businesses majority of businesses number of businessesEnterprise code : 0106005907 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

Business code: 0106005907 by City Department of Planning and Investment.

Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Enterprises suspended operations waiting for closing the enterprise code or without registration.

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh-[…]Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/ 02/ 2011.

Business Code: 0105167260 issued by Business Registration Office-[…]Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on 28/02/2011.

Công ty TNHH Ru9 Mã số doanh nghiệp: 0314604108[…]đăng ký lần đầu ngày 30/ 8/ 2017 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 27/ 04/ 2018.

Ru9 Company Limited Business code: 0314604108.[…]The first registration date: August 30th 2017. First Registered for Change on April 27th 2018.

Nếu được cấp đăng ký thuế và mã số thuế mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng đầu năm[…]thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

If being granted tax registration and tax code   business code during the first month of import-export operation[…]then pay the license fee for the whole year.

doanh số doanh nghiệpsố tiền mà doanh nghiệpvề số lượng doanh nghiệpvô số các doanh nghiệpCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lam Sơn- Bá Thước được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ[…]phần ngày 18/ 02/ 2011 mã số doanh nghiệp là 2801664422.

Lam Son-Ba Thuoc Development and Investment Joint Stock Company was established under the Registration Certificate for Joint Stock Company on February 18th[…]2011 and the enterprise code is 2801664422.

Mã số doanh nghiệp 2901788319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp[…]đăng ký lần đầu ngày 12/ 06/ 2015 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/ 10/ 2016.

Corporate code no. 2901788319 issued by the Department of Planning and Investment of Nghe An province[…]registered for the first time on June 12 2015 registered for the fourth change on October 03 2016.

Theo ông Tuấn căn cứ kết quả tra cứu mã số doanh nghiệp của JSV trên cổng thông tin về[…]đăng ký doanh nghiệp Công ty được thành lập ngày 16/ 3/ 2010 với ngành nghề kinh doanh là sản xuất đồ kim hoàn và một số hoạt động khác.

According to Tuan based on the search results of JSV’s enterprise code number on the national business registration portal[…]the company was established on March 16 2010 and registered to do business in the field of jewellery manufacturing and a number of other activities.

Tuy nhiên theo quy định mới tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 78 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập mới tại Việt Nam không còn được cấp Giấy đăng ký thuế thay vào[…]đó là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế.

Xem thêm:  Tính chất cơ bản của nam châm là gì

However according to the new regulation at Clause 2 of Article 6 of Decree No. 78 foreign-invested enterprises newly established in Vietnam shall be granted a Business Registration Certificate and[…]an Investment Registration Certificate instead of a Tax Registration Certificate while the business code will be the same as the tax code.

Sau đó bạn sẽ được cấp mã số doanh nghiệp.

You will then receive your Business Account Number.

Sau đó bạn sẽ được cấp mã số doanh nghiệp.

You will then be issued a Business Number.

Trước đây doanh nghiệp[…]trong nước sẽ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế.

Previously domestic enterprises[…]would operate under the Business Registration Certificate and the business code would also be the tax code.

TT- BTC Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp 10/ 10/ 2015.

TT-BTC Guiding the grant of new enterprise code numbers and assignment of managing tax offices to enterprises 10/10/2015.

Nếu thành lập[…]được cấp đăng ký thuế và mã số thuế mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm([…]1/ 7- 31/ 12 trong năm) thì năm đầu tiên nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

If established granted a tax registration and tax code business identification number during the year-end 6(1/ 7-[…]31/ 12 of the year) the first year of payment of 50% of the license fee for the whole year.

Cục Thuế sẽ tạo một mã số doanh nghiệp duy nhất và chuyển nó tới cơ sở dữ liệu quốc gia trong vòng hai ngày làm việc kể[…]từ ngày nhận được thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin.

The Department General of Taxation will then create a unique enterprise code number and transfer it to the national database within two working days[…]from the date of receipt of information from the national database of information.

Mã số doanh nghiệp: 5800502914.

Business license number: 420300100.

Mã Số Doanh Nghiệp: 0302641507.

Business Registration Number: 0302641507.

Mã số doanh nghiệp: 0104761062 do Sở Kế hoạch[…]và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/ 06/ 2010.

Tax Code: 0104761062 issued by the Department of Planning[…]and Investment of Hanoi City for the first time on 21/06/2010.

Mã số thuế/ Mã   số Doanh nghiệp.

Tax code/ Business code.

Ngoài ra bạn cũng cần có Mã   số Doanh nghiệp Úc( ABN) và phải đăng ký thuế dịch vụ và hàng hóa( GST).

Furthermore you need an Australian Business Number(ABN) and to register for goods and services tax(GST).

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định mỗi doanh nghiệp được cấp một[…]mã số duy nhất gọi là mã   số doanh nghiệp.

Enterprise Law 2014 stipulates that each enterprise[…]is granted a unique code called enterprise code.

NPP cũng sẽ hỗ trợ xác định người nhận bằng địa chỉ email số điện thoại[…]hoặc trong trường hợp kinh doanh họ sẽ sử dụng mã   số doanh nghiệp hoặc ABN.

NPP will also support identifying the receiver by an email address telephone number[…]or in the case of a business   by their business number or ABN.

  số   doanh nghiệp/ MS Thuế: 0102048152.

Business registration and Tax code: 0102048152.

Mã số  doanh nghiệp: 0201864842.

Business and Tax Code: 0201864842.

Mã   số doanh  nghiệp: 0313961833.

Company Registration Number: 0313961883.

Hiển thị thêm ví dụKết quả: 311, Thời gian: 0.0545

Từng chữ dịch

Cụm từ trong thứ tự chữ cáimã số cho mỗi mã số cho tôi biết mã số có thể được mã số coupon mã số cổ phiếu mã số công cộng kết nối mã số của nó mã số của tiến hành mã số của từng trang , bạn sẽ thấy mã số di truyền mã số doanh nghiệp mã số duy nhất được mã số duy nhất mà chúng tôi chuyển mã số đã được mã số đăng ký mã số để có được mã số để được mã số để mở mã số địa phương mã số điểm mã số định danhmã số di truyền mã số duy nhất được

Mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì? Những thuật ngữ cơ bản

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 22-02-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 928 Lượt xem

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng hoặc các văn bản tài liệu khác với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp cần sử dụng những thuật ngữ pháp lý bằng tiếng anh. Một trong những thông tin quan trọng và không thể thiếu của doanh nghiệp đó là mã số doanh nghiệp. Vậy, mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì? Bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.Quảng cáo

Xem thêm:  Cần thơ có tên gọi khác là gì

Mục lục

 1. Khái niệm mã số doanh nghiệp
 2. Định nghĩa mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì?
 3. Những thuật ngữ liên quan đến mã số doanh nghiệp bằng tiếng anh
 4. Ví dụ câu văn có sử dụng từ mã số doanh nghiệp tiếng anh

Khái niệm mã số doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì:

“Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số doanh nghiệp duy nhất, cơ quan nhà nước chỉ cấp một lần và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Mã số doanh nghiệp có khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và chấm dứt hiệu lực khi doanh nghiệp ngừng hoạt động. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về  đăng ký doanh nghiệp và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mã số doanh nghiệp được doanh nghiệp dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền cũng như các nghĩa vụ khác. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.Định nghĩa mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì?

Trong từ điển tiếng anh pháp lý, mã số doanh nghiệp tiếng anh được gọi là “Business code”. Định nghĩa về Business code như sau:

“Enterprise identification number is a series of numbers created by the national enterprise registration information system, issued to each enterprise upon its establishment and recorded on the enterprise registration certificate. Each business will have a unique code and can not be reused to grant to other business.”

Như đã trình bày ở trên, mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế doanh nghiệp và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Trong tiếng anh mã số thuế được gọi là corporate tax code.Những thuật ngữ liên quan đến mã số doanh nghiệp bằng tiếng anh

Trong quá trình sử dụng mã số doanh nghiệp bằng tiếng anh, doanh nghiệp cũng cần dùng những thuật ngữ về doanh nghiệp bằng tiếng anh liên quan khác. Sau đây là danh mục một số thuật ngữ liên quan đến mã số doanh nghiệp bằng tiếng anh có thể tham khảo:

Tiếng Việt Tiếng Anh
 Mã số kê khai thuế thu nhập cá nhân Individual Taxpayer Identification Number
 Mã số thuế thu nhập cá nhân  Tax Identification Number 
Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit tax
Thuế thu nhập cá nhân Personal income tax
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Business registration certificate
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan … xác nhận Copy of business registration certificate certified by…
Giấy chứng nhận đăng ký họat động Operation Registration Certificate
Giấy phép thành lập công ty License for establishment of company
Loại hình doanh nghiệp Type of business
Vốn điều lệ Regulation capital
Lĩnh vực họat động chính The main operation scope
Ngành, nghề kinh doanh Main business lines
Đại diện được ủy quyền Authorized representative
Người đại diện theo pháp luật Legal representative
Chủ sở hữu Owners
Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp National business registration portal
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp National enterprise registration database

Ví dụ câu văn có sử dụng từ mã số doanh nghiệp tiếng anh

Để tạo thuận tiện cho những cá nhân có nhu cầu sử dụng từ mã số doanh nghiệp bằng tiếng anh, Luật Hùng Sơn đưa ra một số câu văn có sử dụng mã số doanh nghiệp bằng tiếng anh mang tính chất tham khảo sau đây:

Xem thêm:  Chế độ nguồn điện thấp của iphone là gì

Ví dụ 1: Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định: Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.

Đoạn văn trên được sử dụng trong tiếng anh như sau:Quảng cáo

The enterprise number exists during the operation of the enterprise and is not re-issued to other organizations and individuals. When the enterprise terminates its operation, the enterprise code ceases to be effective.

Ví dụ 2: Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định: Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đoạn văn trên được sử dụng trong tiếng anh như sau:

Business identification numbers are created, sent and received automatically by the National Enterprise Registration Information System, tax registration information system and written on the Enterprise Registration Certificate.

Ví dụ 3: Về nguyên tắc cấp mã số doanh nghiệp được quy định: Việc cấp mã số doanh nghiệp sẽ được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục thuế ngay trong ngày làm việc theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành 2020 và Luật Quản lý thuế kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đoạn văn trên được sử dụng bằng tiếng Anh như sau:

The issuance of enterprise identification numbers will be automatically made electronically on the Tax Registration system of the General Department of Taxation within the working day as prescribed in the current Enterprise Law 2020 and the Law on Tax Administration from the date of receive complete and valid dossiers from the national information system on enterprise registration.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Sơn về vấn đề mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì cũng như những vấn đề liên quan để các bạn tham khảo theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ tốt hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Trân trọng.Vui lòng đánh giá!

 • About
 • Latest Posts

Ls. Nguyễn Minh HảiCEO at Luật Hùng Sơn và Cộng SựLuật sư Hải có hơn 13 năm kinh nghiệm với vai trò là luật sư tư vấn tại Rouse Legal (Anh Quốc), Ngân hàng PG Bank, trưởng phòng pháp chế của Công ty Vinpearl (tập đoàn Vingroup). Với những kinh nghiệm tư vấn nhiều năm cho các công ty luật hàng đầu, các tập đoàn lớn và hàng nghìn khách hàng trong tất cả các lĩnh vực. Luật sư Hải chắc chắn sẽ giải quyết được các vấn đề pháp lý mà khách hàng gặp phải với chất lượng chuyên môn cao.

Lĩnh vực chuyên môn: Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng, Tư vấn đầu tư, Quản trị doanh nghiệp.

Bài viết mới nhất của Ls. Nguyễn Minh Hải (xem toàn bộ)

 • BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không nhận BHXH một lần – 18/4/2022
 • Đề xuất mới về các trường hợp ký ‘hợp đồng lao động 68’ – ngày 17/4/2022
 • Kinh nghiệm Đăng ký Nhãn hiệu: 4 Sai lầm Cơ bản Thường gặp – 04/04/2022

Tin tức

 • Dịch vụ đăng ký slogan bản quyền
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền thực phẩm
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền công thức
 • Tăng thuế thuốc lá, bia, rượu để hạn chế tiêu dùng
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền cho thuốc mới nhất 2022

Tin tức khác

 • Dịch vụ Xin Giấy Phép Kinh Doanh Bãi Giữ Xe Tại TP.
 • Dịch vụ Xin Giấy phép Kinh doanh Thể thao tại TP.
 • Tất cả những câu hỏi bạn cần biết khi thành lập trường có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP.
 • Thủ tục thành lập trường mầm non tại TP.
 • Thủ tục xin giấy phép bán rượu tại TP.
 • Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại TP.
 • Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Hà Nội
 • Thủ tục xin giấy phép lao động tại TP.
 • Thủ tục xin giấy phép lao động tại Hà Nội

Video tư vấn pháp lý

Đăng ký kênh YouTube như một nhãn hiệu? Vì sao Tam Mao, PewPew mất hút? – Bà Nguyễn Minh Hải – QPVN

Hướng dẫn Mô tả Nhãn hiệu – Bạn có thể tự tra cứu

Phân biệt đăng ký nhãn hiệu và đăng ký bản quyền logo

Hướng dẫn Thành lập Doanh nghiệp / Doanh nghiệp – Luật Hùng Sơn

Hướng dẫn Tự Nghiên cứu Nhãn hiệu – Luật Hùng Sơn


Video Mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Mã số doanh nghiệp tiếng anh là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ