Sở kế hoạch đầu tư tiếng anh là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư TP.

Trở về chỉ mục Tên giao dịch (Tiếng Anh): SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên viết tắt: HCMC-DPIA Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Địa chỉ tiếng Anh (/ khác): 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam (Người Việt Nam / Người khác): Sử Ngọc Anh Mã số thuế: 0301464911 – 02/08/1994 Nghề nghiệp chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ hiện nay của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Quyết định số 69/2010 / QĐ. Ngày 17 tháng 9 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Pháp lệnh Tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ của phòng:
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: các lĩnh vực: tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. ; tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chiến lược quản lý kinh tế – xã hội; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố; quản lý hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn lực phi chính phủ; Phục vụ; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong khuôn khổ quản lý nhà nước của sở phù hợp với quy định của pháp luật;
Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh là: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Tên viết tắt: Sở KHĐT TP.HCM
Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư tọa lạc tại số 32, đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở:
Nhiệm vụ chủ yếu của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm:
2.1 Trình Ủy ban nhân dân thành phố
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và kế hoạch xã hội hàng năm; bố trí kế hoạch vốn đầu tư trong khuôn khổ ngân sách thành phố; kế hoạch xúc tiến đầu tư; các cân đối kinh tế xã hội lớn.
b) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình thực hiện điều hành các cân đối kinh tế – xã hội chủ yếu của Thành phố.
c) Đề xuất cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trong Vùng.
d) trình các quyết định và hướng dẫn; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; quyết định phân công, phân cấp quản lý về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, sở, ban, ngành thành phố theo quy định của pháp luật theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân cấp.
e) Phối hợp với các đơn vị liên quan trình danh mục các dự án đầu tư trong và ngoài nước cho từng giai đoạn quy hoạch và điều chỉnh nếu cần thiết.
f) Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận sau khi thống nhất với Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố phân công.
g) Phối hợp với Bộ Tài chính trình bày quyết toán tài chính của thành phố.
2.2 Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
a) Dự thảo các quyết định, chủ trương và các văn bản khác thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.
b) Việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo phân cấp.
2.3 Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, phổ biến, tuyên truyền, làm rõ pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ sau khi được cơ quan có liên quan công bố hoặc phê duyệt.
2.4 Về quy hoạch, kế hoạch
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Thành phố sau khi được phê duyệt theo quy định.
b) Điều hành, quản lý một số lĩnh vực để thực hiện kế hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố giao.
c) Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố đã được phê duyệt.
d) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc lập đề xuất ngân sách thành phố và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố.
e) Phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định dự toán đối với dự án lập và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố.
e) Thẩm định dự án lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện và quy hoạch tổng thể phát triển sản phẩm chính.
g) Cho ý kiến ​​về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm quan trọng trên địa bàn Thành phố; danh sách thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện, Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân quận, huyện, các sở – ban – ngành.
2.5 Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do thành phố quản lý cho từng chương trình, dự án, tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các sở, ban, ngành và cấp huyện có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển các chương trình, dự án.
c) Làm đầu mối tiếp nhận, theo dõi, nghiệm thu, kiểm tra, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.
d) Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư; Dẫn dắt các quy trình đầu tư dựa trên năng lực.
e) Quản lý hoạt động đầu tư trong và ngoài nước theo phân công và phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.
2.6 Quản lý các dự án hỗ trợ phát triển chính thức và hỗ trợ phi chính phủ
a) Vận động, thu hút, phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các Sở – Ban – Ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn hỗ trợ phi chính phủ; tổng hợp danh mục chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và dự án hỗ trợ phi Chính phủ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
b) đánh giá việc thực hiện các chương trình và dự án trong khuôn khổ các dự án hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các vướng mắc trong việc thu xếp vốn chung, giải ngân để thực hiện các dự án có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, hiệu quả thu hút, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn lực phi Chính phủ.
2.7 Về quản lý mua sắm
a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch đấu thầu các dự án, gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lập dự toán và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án, gói thầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật đấu thầu, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực tế của dự án đấu thầu, thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. các quy định.
2.8 Về Doanh nghiệp, Đăng ký Kinh doanh
a) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức thực hiện và thụ lý các thủ tục đăng ký kinh doanh; Đăng ký gián đoạn kinh doanh; Cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thương mại, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền; phối hợp với các ngành, quận – huyện kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền; Thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2.9 Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân
a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất mô hình và cơ chế, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện trên địa bàn thành phố.
b) Chủ trì giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chiến lược phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành và phối hợp với các cơ quan liên quan.
c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án giúp thu hút vốn và các nguồn lực để phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố.
d) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2.10 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
a) Đầu mối, phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vùng trình Ủy ban nhân dân thành phố. để phê duyệt, ban hành và hướng dẫn. triển khai thực hiện; điều phối, chỉ đạo, kiểm soát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trợ giúp sau khi được phê duyệt.
b) Phối hợp với các Sở – Ban – Ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp để trao đổi thông tin, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; biểu dương, khen thưởng những thợ thủ công, doanh nhân, công ty vừa và nhỏ có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, sáng tạo trong thiết kế và dạy nghề.
2.11. Các nhiệm vụ khác
a) Thực hiện hợp tác, liên kết quốc tế với thành phố trực thuộc trung ương về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và phân công, phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.
b) Tư vấn chuyên môn trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho các đơn vị liên quan cũng như giám sát, kiểm soát việc tổ chức và thực hiện.
c) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật; Phát triển hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
d) xem xét, điều tra và giải quyết các khiếu nại và báo cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành thanh đạm, chống lãng phí.
e) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc sở; Phòng Quản lý tiền lương thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, thủ tục đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức trong khu vực hành chính nhà nước của Bộ theo quy định của Bộ, pháp luật và phân cấp của Bộ. Ủy ban nhân dân thành phố.
e) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân bổ của Ủy ban nhân dân thành phố.
g) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.
Giấy phép kinh doanh: 2559 Tỉnh: Hồ Chí Minh

Xem thêm:  Tập xác định của hàm số là gì

“Sở Kế hoạch và Đầu tư” trong tiếng Anh là gì: định nghĩa, ví dụ tiếng Anh tiếng Việt

Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta cần sử dụng rất nhiều từ khác nhau để cuộc giao tiếp trở nên thuận tiện hơn. Điều này khiến những người mới bắt đầu học sẽ trở nên bối rối không biết nên dùng từ gì khi giao tiếp cần sử dụng và khá phức tạp và cũng như không biết diễn đạt như nào cho đúng. Do đó, để nói được thuận lợi và chính xác ta cần phải rèn luyện từ vựng một cách đúng nhất và cũng như phải đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ và tạo ra phản xạ khi giao tiếp. Học một mình thì không có động lực cũng như khó hiểu hôm nay hãy cùng với StudyTiengAnh, học một từ mới Sở kế hoạch và đầu tư trong Tiếng Anh là gì nhé. Chúng ta sẽ được học với những ví dụ cụ thể và cũng như cách dùng từ đó trong câu với những sự giúp đỡ từ ví dụ chắc chắn bạn sẽ học được từ mới!!!

sở kế hoạch và đầu tư trong tiếng Anh

1. “Sở kế hoạch và đầu tư” trong Tiếng Anh là gì?

Department of planning and investment

Cách phát âm: /dɪˈpɑːtmənt əv ˈplænɪŋ ənd ɪnˈvestmənt/

Loại từ: Danh từ

Định nghĩa:

Department of planning and investment: Sở đầu tư và phát triển.

 • In each province, there is a department of planning and investment with the function of advising and assisting the City Committee in the state management of planning, planning, and investment. This is necessary and important because it enables the city to be more clearly managed in terms of plans and investments.
 • Ở mỗi tình đều có sở kế hoạch và đầu tư với chức năng tham mưu và giúp Ủy ban thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Việc này là cần thiết và quan trọng vì nó giúp cho thành phố có thể được quản lý rõ ràng hơn về những kế hoạch và đầu tư.
 • Tôi cần đến sở kế hoạch và đầu tư để xin đăng ký kinh doanh tại địa phương. Điều này là cần thiết vì nếu không được sở chấp thuận thì sẽ không được cấp phép trở thành doanh nghiệp hợp pháp và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh hiện có.
 • Tôi cần phải làm kế hoạch và đầu tư để đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương. This is need as if if so an the information through, will not be a level allow to be a diphiệp hợp pháp và nó sẽ tạo ra rất nhiều kinh nghiệm.
Xem thêm:  Nơi đăng ký kcb ban đầu là gì

2. Cách sử dụng từ “sở hoach và phát triển”:

kế hoạch và đầu tư trong tiếng Anh

[  Từ được sử dụng làm chính ngôn ngữ trong câu  ]

 • Sở Kế hoạch và Phát triển là nơi có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Đây là một trong những sở có chức năng quan trọng đối với sự phát triển của thành phố vì quản lý hầu hết các kế hoạch đầu tư và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
 • Kế hoạch và đầu tư là nơi có chức năng tham mưu và giúp Ban quản lý thành phố quản lý nhà nước về quy định. This is an in the people have a help with a development of city it.

Đối với câu này, cụm từ “sở kế hoạch và đầu tư” là ngôn ngữ chủ đề của câu ở nhiều dạng, nên sau nó là động từ trở thành “is”.

 • Sở Kế hoạch và Phát triển cũng quản lý việc đấu thầu theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
 • Kế hoạch và tư vấn đầu tiên quản lý đấu thầu theo quyền của Ban nhân dân thành phố và theo quy định của pht.

Đối với câu này, từ “the Department of Planning and Investment” là chủ ngữ của câu do ở dạng ít, động từ thường phải thêm “s” thành “quản lý”

Xem thêm:  Độ trưởng thành thai nhi độ 2 là gì

[  Từ được sử dụng làm tân ngữ trong câu  ]

 • Chúng tôi cần tìm hiểu thêm về sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh chúng tôi vì chúng tôi sắp có một báo cáo về cách thức hoạt động và chức năng chính của sở. Điều này khiến tôi rất đau đầu vì có quá nhiều thông tin trên mạng và không biết lựa chọn thông tin như thế nào cho phù hợp.
 • Chúng tôi cần phải tìm hiểu thêm về kế hoạch và tư vấn của tỉnh mình vì ching tôi sắp xếp bài báo về cách làm việc như công ty chính. Việc này khiến tôi rất đau đầu vì thông tin trên mạng quá nhiều và tôi không biết cách chọn các thông tin cho hợp lý.

Đối với câu này, từ ”Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chúng tôi” là tân ngữ của câu bổ sung nghĩa cho cả câu làm rõ nghĩa hơn.

 • Bà cần sở kế hoạch và phát triển ký xác nhận công ty của bà đã đấu thầu thành công và được ủy ban thành phố cấp quyền xây dựng.
 • Cô ấy cần thiết kế và tư vấn xác nhận cho công ty cô ấy chấp nhận thầu thành công và cấp quy định từ ban giám đốc thành phố.

Toả với câu này, từ “Sở Kế hoạch và Phát triển” là tân ngữ trong câu rộng từ “Nhu cầu” và từ ược sử dụng bổ sung ý nghĩa Giúp cho việc bổ sung nghĩa hơn.

[  Từ được sử dụng bổ sung làm chủ ngữ cho câu chủ đề  ]

 • Mọi quy hoạch và phát triển của thành phố sẽ không thể thực hiện được nếu không có nơi này, đó là sở kế hoạch và phát triển.
 • Kế hoạch và sự phát triển của thành phố sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu chỗ này, chỗ đó là kế hoạch và định hướng

Đối với câu này, từ “Sở kế hoạch và đầu tư” làm bổ sung cho chủ ngữ “Mọi quy hoạch và phát triển của thành phố sẽ không thể thực hiện được nếu không có nơi này”.

[  From used to plug-in the word  ]

 • Do có bộ phận kế hoạch và phát triển nên mọi kế hoạch cũng như nguồn vốn và nguồn vốn có thể được kiểm soát cẩn thận. Tất cả các kế hoạch đều phải được bộ phận phê duyệt.
 • Tất cả các kế hoạch và vốn có thể được kiểm soát cẩn thận bởi bộ phận kế hoạch và đầu tư. Tất cả các kế hoạch đều phải được bộ phận phê duyệt.

Đối với câu này, từ “bởi vì” là giới từ, theo sau là danh từ “sở kế hoạch và đầu tư”. Danh từ sau bổ nghĩa cho giới từ đứng trước làm rõ nghĩa của câu.

Phòng Kế hoạch và Đầu tư bằng tiếng Anh

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về “Phòng Kế hoạch và Đầu tư” trong tiếng Anh !!!

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì?

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì? Định nghĩa, Khái niệm, Ý nghĩa, Ví dụ và Ghi chú Ứng dụng cho   Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng tiếng Anh Hành chính   .

Giới thiệu


Video Sở kế hoạch đầu tư tiếng anh là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Sở kế hoạch đầu tư tiếng anh là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ