Theo hồ chí minh học chủ nghĩa mác-lênin nghĩa là gì?

Cách tải game android cho ios? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây là tài liệu ôn tập hiệu quả cho kỳ thi Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ tài liệu ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn làm bài thi hiệu quả hơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết và hệ thống hóa. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn liền với thời gian Hồ Chí Minh hoạt động trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu và giữa thế kỷ XX.

 • Bài học về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Kết quả hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng hợp câu hỏi kiểm tra tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxay vào ngày tháng năm nào?

 • 18. Tháng 6 năm 1917
 • 18. Tháng 6 năm 1919
 • 18. Tháng 6 năm 1918
 • 18. Tháng 6 năm 1920.

2. Nguyễn Ái Quốc đọc “Bản thảo luận đầu tiên về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin vào thời gian nào?

 • Tháng 7 năm 1917
 • 7/1920
 • Tháng 7 năm 1918
 • Tháng 7 năm 1922.

3. Nguyễn Tất Thành đã thực hiện những hoạt động gì trong thời gian ở nước ngoài?

 • Phụ bếp, cào tuyết.
 • Thợ chụp ảnh, thợ làm bánh.
 • Làm lò, bán báo.
 • Tất cả các công việc trên.

4. Từ bài báo nào của Hồ Chí Minh là câu “… Chính trị tư sản dân quyền, dân tộc cách mạng xã hội chủ nghĩa” được lấy từ chính trị nào?

 • Đường cách mạng
 • Sơ lược về buổi tiệc
 • Chương trình ngắn của bữa tiệc.
 • Nền tảng chính trị

5. Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?

 • Ngày 6 tháng 5 năm 1911
 • 4. Tháng 6 năm 1911
 • 2. Tháng 6 năm 1911
 • 06.05.1911

6. “Vàng càng nhạt, ngọc càng bóng, càng trong” Câu nói trên có tác dụng gì của Hồ Chí Minh?

 • Đường cách mạng
 • Đạo đức cách mạng
 • Nâng cao tinh thần cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân.
 • Liên Xô vĩ đại.

7. “Tất cả mọi người trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, hạnh phúc và tự do”. Câu nói về Hồ Chí Minh được tìm thấy trong văn bản nào?

 • Tuyên ngôn độc lập (1945)
 • Bản án chế độ thực dân Pháp
 • Đường cách mạng
 • Một lời kêu gọi cho chất lượng để chống lại.

8. Chọn phương án trả lời đúng nhất:

 • Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
 • Tư duy Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
 • Bên cạnh chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một tư tưởng toàn diện

9. Theo Hồ Chí Minh, lợi ích lớn nhất trong lời dạy của Khổng Tử là gì?

 • Ham học hỏi.
 • Quản lý xã hội thông qua đạo đức.
 • Giáo dục đạo đức cá nhân.
 • Miễn phí

Bài thơ thứ 10: “Gạo đem giã cho đỡ đau;

Gạo đã vo thành phẩm, bông trắng nạc;

Sống trong thế giới loài người cũng vậy;

Harte Arbeit ist der neue Erfolg”

Das obige Gedicht ist in welchem ​​Werk von Ho Chi Minh?

 • Soldatenlied
 • Tagebuch im Gefängnis
 • Guerilla-Lied
 • Ca-Thread.

11. Was bedeutet es laut Ho Chi Minh, den Marxismus-Leninismus zu studieren?

 • Merken Sie sich theoretische Punkte.
 • Mit Liebe zusammenleben, das heißt.
 • Um den Grad der Argumentation zu demonstrieren.
 • Geschäfte machen

12. Welchen Weg muss die nationale Befreiungsrevolution laut Ho Chi Minh einschlagen, um den Sieg zu erringen?

 • Bürgerliche Revolution
 • Cách mạng vô sản
 • Cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Cách mạng ruộng đất

13. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.
 • Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
 • Thắng lợi của cách mạng vô sản tồn tại song song với thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản
 • Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng cô sản ở chính quốc.

14. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:

 • Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa
 • Tuyên ngôn độc lập (1945)
 • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
 • Thư gởi đồng bào Nam bộ.

15. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?

 • Lòng thương người
 • Tinh thần cứu khổ, cứu nạn
 • Tinh thần từ bi, bác ái
 • Cả a, b, c.

16. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Việt Nam muốn làm bạn với ….., không gây thù oán với một ai”.

 • Các nước xã hội chủ nghĩa.
 • Các dân tộc thuộc địa, bị áp bức.
 • Mọi nước dân chủ.
 • Mọi nước nghèo

17. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem … để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

 • Toàn bộ sức lực.
 • Tất cả tinh thần và lực lượng.
 • Tinh hoa và văn hóa
 • Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.

18. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?

 • Do ý muốn của Đảng Cộng sản
 • Do số lượng giai cấp công nhân.
 • Do địa vị kinh tế, chính trị, xã hội khách quan của giai cấp công nhân
 • Do kinh tế của giai cấp công nhân

19. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?

 • Ở các nước châu Âu
 • Ở các nước tư bản phát triển nhất
 • Ở Châu Phi
 • Ở các nước châu Á, phương Đông

20. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Khoa học – kỹ thuật
 • Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý.
 • Sở hữu về của cải
 • Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất

21. Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?

 • Lòng nhân ái
 • Tinh thần hiếu học
 • Chủ nghĩa yêu nước
 • Cần cù lao động.
 • Tất cả các truyền thống nêu trên

22. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

 • Con bạch tuộc
 • Con đỉa hai vòi
 • Con chim đại bàng.
 • Con chim cánh cụt

23. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
 • Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
 • Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.
 • Làm ít hưởng vừa đủ

24. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Đảng Cộng sản lãnh đạo.
 • Thực hiện một nền dân chủ triệt để.
 • Mọi người được hưởng nhân quyền.
 • Thực hiện dân quyền

25. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?

 • Nước ta được hoàn toàn độc lập.
 • Dân được hoàn toàn tự do.
 • Đồng bào ta, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
 • Cả a, b, c.

26. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?

 • Khoa học – kỹ thuật.
 • Kinh tế phát triển
 • Con người toàn diện
 • Con người xã hội chủ nghĩa.

27. Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?

 • Chủ nghĩa yêu nước
 • Ý thức tự lực, tự cường.
 • Tinh thần đoàn kết
 • Cả a, b, c.

28. Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?

 • Sức mạnh của khoa học – kỹ thuật.
 • Sự đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế.
 • Sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ thế giới.
 • Cả a, b, c.

29. Điền vào ô trống, hoàn chỉnh thơ của Hồ Chí Minh.

Rằng đây bốn biển một nhà … Đều là anh em

 • Lao động thế giới.
 • Bốn phương vô sản.
 • Tứ hải
 • Vàng đen trắng đỏ.

30. Theo Hồ Chí Minh, để lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải làm gì?

 • Có năng lực lãnh đạo
 • Có chính sách đúng đắn.
 • Có phương châm đúng đắn.
 • Cả a, b, c

31. Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?

 • Đường lối, chủ trương, chính sách.
 • Qua các tổ chức đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước.
 • Bằng công tác kiểm tra.
 • Cả a, b, c.

32. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào?

 • Tham ô.
 • Quan liêu.
 • Lãng phí
 • Cả a, b, c.

33. Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?

 • Tài năng.
 • Văn hóa
 • Nhân cách
 • Đạo đức.

34. Theo Hồ Chí Minh, đức tính cần thiết nhất cho một con người là gì?

 • Trng với nươc, Hiếu với dân
 • Cần, Kiệm
 • Liêm, Chính
 • Cả a, b, c.

35. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì?

 • Chỉ bảo vệ lợi ích tập thể.
 • Loại bỏ lợi ích cá nhân.
 • Không bênh vực lợi ích cá nhân.
 • Không giày xéo lên lợi ích cá nhân.

36. Câu nói sau đây là của ai?

Xem thêm:  Ký hiệu hóa học của đồng là gì

“Người mà không liêm không bằng súc vật”.

 • Khổng Tử.
 • Mạnh Tử.
 • Hồ Chí Minh.
 • Lê Duẩn

37. Theo Hồ Chí Minh, chữ “người” nghĩa là gì?

 • Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn.
 • Loài người.
 • Đồng bào cả nước.
 • Cả a, b, c.

38. Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì?

 • Yêu nước
 • Thương nhân loại bị áp bức.
 • Thương dân.
 • Cả a, b, c.

39. Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì?

 • Lòng thương người.
 • Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu.
 • Sự quan tâm đến con người.
 • Cả a, b, c.

40. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

“Văn hóa …. Cho quốc dân đi”.

 • Mở đường.
 • Dẫn đường.
 • Soi đường.
 • Dẫn lối

41. Câu nói: “Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của ai?

 • Khổng Tử.
 • Mạnh Tử.
 • Hồ Chí Minh.
 • Tôn Đức Thắng

42. Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai?

 • Mác
 • Hồ Chí Minh.
 • I Lênin
 • Lê Duẩn.

43. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

“Một dân tộc dốt là một dân tộc…”

 • Chậm phát triển.
 • Lạc hậu.
 • Yếu.
 • Kém

44. Tìm một phương án sai trong đoạn sâu đây:

“Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

 • Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.
 • Đến khoảng gần 30 nước.
 • Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
 • Đến Mátxcơva và dự hội nghị quốc tế nông dân.

45. Chọn đáp án sai. Hồ Chí Minh tiếp thu những giá trị tư tưởng nào?

 • Những mặt tích cực của Nho giáo.
 • Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
 • Tinh hoa văn hóa nhân loại
 • Tư tưởng của Khổng Tử về “ một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi…”.

46. Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì?

 • Làm việc
 • Làm cán bộ.
 • Làm người.
 • Cả a, b, c.

47. Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?

 • Mùa xuân
 • Mùa hạ.
 • Mùa đông.
 • Mùa thu.

48. Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?

 • Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.
 • Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
 • Trường Quốc học Huế.
 • Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

49. Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào?

 • 1931 – 1933.
 • 1942 – 1943.
 • 1940 – 1941.
 • 1944 – 1945.

50. Ai là tác giả hai thơ:

“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên..”

 • Khổng Tử (551 – 479) – nhà giáo dục lớn thời cổ đại của Trung Hoa;
 • Hồ Chí Minh (1890- 1969) – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam;
 • Mahátma Gandi (1869 – 1948) – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Ấn Độ;
 • Giêsu Crít – người sáng lập Kitô ở phương Tây.

51. Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?

 • Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • Đường Cách mệnh.
 • Tuyên ngôn độc lập.
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

52. Theo Hồ Chí Minh: […. ] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên:

 • Cách mạng tư sản Pháp
 • Cách mạng Tân Hợi.
 • Cách mạng Tháng Mười.
 • Cách mạng Tháng Tám.

53. Cho biết thơ sau: “Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong” được Hồ Chí Minh viết trong bài thơ nào:

 • Ngắm trăng.
 • Không ngủ được.
 • Mới ra tù tập leo núi
 • Cảm tưởng đọc bài Thiên gia thi.

54. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào?

 • Truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
 • Tinh hoa văn hóa loài người.
 • Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh.
 • Cả a, b, c đều đúng

55. Chọn phương án trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế ở nước ta.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế ở nước ta.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế ở nước ta.

56. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc:

 • Chân chính
 • Sô vanh nước lớn
 • Hẹp hòi.
 • Vị tha

57. Chọn phương án đúng cho câu hỏi sau: Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh:

 • Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
 • Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
 • Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
 • Tất cả các phương án trên.

58. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:

 • Đi từ giải phóng dân tộc tới xã hội cộng sản.
 • Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân.
 • Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.
 • Tất cả các phương án trên.

59. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:

 • Giác ngô quần chúng.
 • Tổ chức, tập hợp quần chúng.
 • Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
 • Tất cả các phương án trên.

60. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Lực lượng giải phóng dân tộc gồm:

 • Công nhân, nông dân.
 • Công nhân, nông dân, trí thức.
 • Toàn dân tộc
 • Công nhân, tiểu tư sản.

61. Chọn phương án trả lời cho hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:

 • Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.
 • Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc.
 • Cách mạng dân tộc rất mạnh
 • Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các thuộc địa nhiều hơn ở các nước chính quốc.

62. Chọn phương án trả lời cho hỏi sau: Cách mạng bạo lực là đấu tranh:

 • Vũ trang.
 • Chính trị.
 • Ngoại giao
 • Kết hợp cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị.

63. Chọn phương án đúng trả lời cho hỏi sau: Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?

 • Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước.
 • Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân.
 • Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
 • Tất cả các phương án trên.

64. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Một nền kinh tế hiện đại, có sức tăng trưởng cao.
 • Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động.
 • Phát triển mạnh mẽ khoa học – kỹ thuật.
 • Không ngừng phát triển kinh tế.

65. Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Khoa học – kỹ thuật.
 • Con người.
 • Chính trị
 • Sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế.

66. Cụm từ điền vào chỗ trống đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa nữa phong kiến,…

 • Lược qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
 • Băng qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
 • Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
 • Xuyên qua tư bản chủ nghĩa.

67. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về một nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX, đầu XX bị thất bại?

 • Cả nước đã không đoàn kết được thành một khối thống nhất.
 • Lãnh đạo cuộc đấu tranh cứu nước là các sỹ phu phong kiến.
 • Con đường cứu nước theo ý thức hệ tư tưởng phong kiến hoặc tư sản.
 • Cả a, b, c đúng
Xem thêm:  Thiết bị vào của máy tính là gì

68. Chọn trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề kế sách
 • Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược.
 • Đại đoàn kết dân tộc là phương pháp.
 • Đại đoàn kết toàn dân là vấn đề then chốt

69. Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc?

 • Công nhân.
 • Công nhân, nông dân.
 • Học trò, nhà buôn.
 • Công nhân, nông dân, lao động trí óc.

70. Chọn trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Mặt trận.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận
 • Cả a, b, c đúng

71. Chọn trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất:

 • Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ.
 • Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các tầng lớp nhân dân.
 • Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của giai cấp công nhân, nhân dân, lao động trí óc.
 • Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

72. Chọn trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:

 • Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính.
 • Có đường lối độc lập tự chủ là chính.
 • Dựa vào nguồn lực ngoại sinh là chính.
 • Dựa vào tất cả

73. Chọn trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao:

 • Phải cứng rắn về nguyên tắc.
 • Phải mềm dẻo về sách lược.
 • Vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược.
 • “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

74. Luận điểm: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy được” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

 • Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • Đường Cách mệnh.
 • Chánh cương vắn tắt của Đảng.
 • Thường thức chính trị.

75. Chọn trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân.

76. Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 • Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh, tự giác.
 • Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
 • Cả a, b, c

77. Đảng phải tự thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt nào?

 • Chính trị.
 • Tổ chức.
 • Tư tưởng
 • Cả a, b, c.

78. Chọn trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nước của dân là:

 • Nhà nước do nhân dân tổ chức nên.
 • Dân là chủ Nhà nước, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
 • Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân.
 • Cả a, b, c.

79. Chọn trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nước Việt Nam….

 • Mang bản chất giai cấp công nhân.
 • Tính nhân dân sâu sắc.
 • Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc.
 • Mang tính dân tộc.

80. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là gì?

 • Coi trọng luật pháp trong quản lý xã hội.
 • Đề cao đạo đức trong quản lý xã hội.
 • Đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực của pháp luật.
 • Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội.

81. Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng?

 • Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).
 • Đường Cách mệnh (1927).
 • Thường thức chính trị (1953).
 • Đạo đức cách mạng (1955).

82. Hồ Chí Minh đề cập đạo đức trong những quan hệ nào của con người?

 • Đối với mình
 • Đối với việc.
 • Đối với người.
 • Cả a, b, c.

83. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy chuẩn mực đạo đức cách mạng?

 • 4
 • 6
 • 5
 • 7

84. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?

 • 3
 • 5
 • 4

85. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nền văn hóa mới có những tính chất nào?

 • Dân tộc
 • Đại chúng.
 • Khoa học.
 • Cả a, b, c.

86. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì?

 • Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người biết đọc, biết viết.
 • Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng.
 • Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt.
 • Xây dựng, phát triển nước nhà.

87. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?

 • Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ.
 • Giáo dục tư tưởng chính trị.
 • Giáo dục thái độ lao động.
 • Giáo dục tri thức văn hóa.

88. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống….

“Học để làm việc,…, làm cán bộ”.

 • Có tri thức
 • Làm cách mạng.
 • Làm người.
 • Phục vụ nhân dân.

89. Bản chất con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

 • Sản phẩm phát triển của tự nhiên.
 • Sự thống nhất cả hai mặt tự nhiên và xã hội.
 • Tổng hợp các quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng.
 • Mang bản chất giai cấp.

90. Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:

 • Chỉ mặt tốt.
 • Chỉ mặt xấu.
 • Tốt – xấu, Thiện – ác
 • Không xấu, không tốt.

91. Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình thế giới hiện nay là gì?

 • Có nguy cơ diễn ra chiến tranh thế giới.
 • Nạn khủng bố hoành hành.
 • Xuất hiện các vấn đề toàn cầu.
 • Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ.

92. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, xu thế phát triển chủ đạo của thế giới hiện nay là gì?

 • Đối đầu giữa các quốc gia, dân tộc.
 • Hòa bình, hợp tác và phát triển.
 • Đụng độ giữa các nền văn minh, các nền văn hóa.
 • Đấu tranh giai cấp gay gắt, quyết liệt.

93. Việt Nam hiện nay đang đối đầu với những nguy cơ nào?

 • Tụt hậu về kinh tế.
 • Diễn biến hòa bình
 • Chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng, quan liêu.
 • Cả a, b, c.

94. Thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gì?

 • Giữ vững độc lập dân tộc.
 • Ổn định.
 • Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • Không có xung đột sắc tộc, tôn giáo.

95. Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững phương pháp luận nào?

 • Lý luận gắn với thực tiễn.
 • Toàn diện và hệ thống.
 • Lịch sử cụ thể, kế thừa và phát triển.
 • Cả a, b, c.

96. Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã chọn nghĩa là:

 • Giữ vững nền độc lập dân tộc.
 • Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 • Hội nhập với nền kinh tế thế giới.

97. Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước hiện nay là gì?

 • Đấu tranh giai cấp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
 • Đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức.
 • Thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội.
 • Xóa đói giảm nghèo.

98. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì?

 • Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 • Dân giàu, nước mạnh.
 • Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 • Cả a, b, c.

99. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?

 • Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, nhân dân làm chủ.
 • Nhà nước làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý.
 • Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
 • Đảng và Nhà nước lãnh đạo, quản lý, nhân dân làm chủ.

100. Những câu sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh?

 • Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị rồi: CNXH chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi.
 • Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng mọi thứ.
 • Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước
 • Triết học Mác đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử
Xem thêm:  Đường trường sơn có tên gọi khác là gì

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin

(CPV) – In letzter Zeit sind Verschwörungen und Tricks gegen Vietnam im Feld der feindlichen Kräfte immer raffinierter und gefährlicher geworden. Die falschen Ansichten, die die feindlichen Kräfte entfesselt haben, teilen das gleiche Wesen und den gleichen Zweck, aber die Ausdrucksformen sind unterschiedlich.

Có quan điểm quần chúng thể hiện rõ thái độ thù địch, thù địch với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có quan điểm thừa nhận lịch sử nhưng lại phủ nhận giá trị lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê-nin … Đặc biệt, những luận điểm này cố tình tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư duy Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lê-nin, từ đó trở thành sự “đề cao” tư duy Hồ Chí Minh một cách giả tạo. một quan điểm ngụy biện dễ khiến một số người hiểu nhầm và cả tin.

Thực tiễn đã khẳng định bản lĩnh cách mạng và khoa học, giá trị và sức sống lâu bền của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta luôn đánh giá vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đối với tiến trình cách mạng Việt Nam một cách khách quan, chính xác, đầy đủ và thấu đáo. Ngay từ năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Hệ tư tưởng chân chính nhất, an toàn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin” (1). Đối với Người, chủ nghĩa Mác – Lê-nin không chỉ là “cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam, mà còn là “tia nắng” soi đường cho chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đi lên chủ nghĩa xã hội và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa cộng sản.

Nếu nghiên cứu lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta thấy rõ con đường đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin của Hồ Chí Minh. Đồng chí đã nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin một cách cơ bản và có hệ thống. Theo ông: “Mọi người đều có quyền học nghề. Bản thân tôi đã nghiên cứu chủ nghĩa Mác ”(2). Và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng không bao giờ “tách” khỏi Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin để thể hiện chính kiến ​​của mình mà theo Người là “cố gắng”. cố gắng “vận dụng ý tưởng của những tác phẩm kinh điển này nhưng vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tế Việt Nam”   .  Không có chủ nghĩa Mác – Lê-nin thì không có tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ khi nào tiếp thu được chủ nghĩa Mác – Lê nin thì tư duy Hồ Chí Minh mới thực sự được hình thành và phát triển.

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nguồn lý luận chủ yếu quyết định sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết, chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã cung cấp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh tư tưởng, phương pháp luận khoa học, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; đồng thời đặt “tảng đá” cho những câu hỏi mang tính nguyên tắc về tư thế, phong thái, bản lĩnh đối phó với mọi việc. Những phạm trù cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng nằm trong những phạm trù cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Những đóng góp này được thực hiện chủ yếu vì anh ấy là cốt lõi, “linh hồn sống”,nắm bắt trong tư duy của các nhà kinh điển Mác – Lênin, cụ thể là phép biện chứng duy vật.

Theo Hồ Chí Minh, mục đích học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin là để phục vụ lợi ích chung, không có gì cao siêu nếu không hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, tự phụ, tự cao, tự đại, tự cao. Lợi nhuận mâu thuẫn với chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ “Biết nhiều sách mà sống không có tình, có nghĩa thì làm sao gọi là hiểu được chủ nghĩa Mác – Lê-nin?” (3).

Bản chất của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học và cách mạng. Vì vậy, không thể cắt đứt mối quan hệ vốn có giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lê-nin; không thể thay thế chủ nghĩa Mác – Lê-nin và ngược lại – bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Cũng không thể duy trì hay tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng không thể bằng cách này hay cách khác phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin.  

Các thế lực thù địch luôn ra sức tuyên truyền luận điểm với những âm mưu và động cơ chính trị đen tối: Ở Việt Nam, học thuyết Mác – Lê-nin đã lỗi thời, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh. Minh có giá trị, chỉ cần nói tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ, không cần phải nói chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Trước thời điểm này, cần có sự nhạy cảm về chính trị để thấy rõ rằng đây không phải là sự ca ngợi hay đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh theo những giá trị đích thực vốn có trong tư duy của Người. Ngược lại, với luận điểm trên, các thế lực phản động tìm mọi cách cô lập, tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nguồn lý luận chủ yếu của tư tưởng đó là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, hòng làm suy yếu và tiến tới chính quyền. nhất định theo tư tưởng Hồ Chí Minh, điều này là cực kỳ nguy hiểm,vì mục tiêu cuối cùng của việc làm này là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; Phong trào phủ nhận cơ sở tư tưởng, chương trình, đường lối của Đảng, làm suy yếu và cuối cùng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam đi từ Luận cương Chính trị (tháng 10 năm 1930) đến Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Kể từ sau Đại hội VII đến nay, Đảng ta đã có sự phát triển và bổ sung trên trên cơ sở sự vận động của thực tiễn. cũ, khẳng định tính đảng: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Đây là sự thể hiện nhận thức đúng đắn, sâu sắc của Đảng về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội lần thứ XII của Đảng lần nữa tổng kết 30 năm thực tiễn tái cơ cấu và rút ra một số bài học, trong đó có lời dạy: “Trong quá trình tái cơ cấu phải chủ động, thiết kế dựa trên   những mục tiêu nhất quán. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo   chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,   kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến Việt Nam ”(4)   .Như vậy, Đảng ta xác định rõ: công cuộc đổi mới hiện nay phải phù hợp với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không tách rời chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà nhận thức, sáng tạo và phát triển nó làm cơ sở tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Những biểu hiện cố tình tách biệt, tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin bằng cách “giả danh” đề cao, “đề cao” tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn trái với quan điểm, đường lối. theo cách của đảng của chúng tôi. Vì vậy, cần kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái,bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Người giới thiệu:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, d.2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.289

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, d.4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.315.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tr.15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, S.668

Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB CTQG-ST, H.2016, tr.69MSc Vũ Hoàng Sơn – Tạ Quang Đạo


Video Theo hồ chí minh học chủ nghĩa mác-lênin nghĩa là gì?

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Theo hồ chí minh học chủ nghĩa mác-lênin nghĩa là gì? ! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts