Thu nhập chịu thuế là gì là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Thu nhập chịu thuế là gì?

Viết blog 47,875 lượt xem

Thu nhập chịu thuế   là tổng số thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cá nhân trả cho thể nhân. Bao gồm tiền lương, tiền công làm việc trong khu kinh tế.

Song song với khái niệm thu nhập chịu thuế là khái niệm   thu nhập chịu thuế   .

Thu nhập chịu thuế là thu nhập sau khi trừ các khoản liên quan như giảm trừ cá nhân, quan hệ gia đình, phí bảo hiểm, v.v.

Thu nhập chịu thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ (Hoàn cảnh gia đình, Bản thân, Người phụ thuộc)

Ví dụ:   Bạn làm việc tại Công ty A, lương   10 triệu / tháng   , thưởng hàng tháng   5% / lương   . Giả sử số tiền bảo hiểm phải trả là   500.000 đồng   .
-> Thu nhập chịu thuế = (10 triệu + 0,5 triệu – 4 triệu – 0,5 triệu) =
6 triệu -> Thuế TNCN phải nộp = 5 triệu * 5% + 1 triệu * 10% = 0,35 triệu

Vậy bạn tính thu nhập chịu thuế như thế nào?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cụ thể như sau:

1. Thu nhập từ các công ty

Là nguồn thu nhập từ sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ trong mọi lĩnh vực, ngành nghề.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

 • Là thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công khác dưới hình thức lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Phụ cấp và Phụ cấp (ngoại trừ Phụ cấp và Phụ cấp được Miễn)
 • Giải thưởng tiền mặt hoặc không tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả giải thưởng cổ phiếu.

3. Thu nhập từ quà tặng

4. Thu nhập từ thừa kế

5. Thu nhập từ tài sản vốn

6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản.

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản dưới mọi hình thức như: góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (kể cả GmbH một người), công ty hợp danh, thỏa thuận hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, tổ chức con trai, Wiksrtkredit

7. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

8. Doanh thu từ trúng thưởng

9. Doanh thu tiền bản quyền

– Là số tiền thu được từ chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với quy định của Bộ luật sở hữu trí tuệ; Thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ.

10. Thu nhập Nhượng quyền Thương mại.

>> Xem thêm:   Dịch vụ đóng thuế TNCN

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNCN) của người lao động?

Thu nhập chịu thuế là tổng số thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cá nhân trả cho thể nhân. Vậy những khoản thu nhập nào được coi là thu nhập chịu thuế theo quy định hiện hành?

Luật sư tư vấn:  1. Thu nhập chịu thuế là gì?

Thu nhập chịu thuế là tổng số thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm tiền lương, tiền công nhận được khi làm việc tại khu kinh tế.

Mục đích của việc nộp thuế là góp phần tăng thu nhập cho kho bạc và ngân sách nhà nước. Thuế được coi là một trong những nguồn thu lớn của Nhà nước và Chính phủ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, thu nhập chịu thuế là để góp phần thực hiện công bằng xã hội. Như chúng ta đã biết, thu nhập của mỗi người lao động đều được trả lương theo năng lực và trình độ của họ. Việc nhà nước áp dụng mức như vậy đối với thu nhập cá nhân của người lao động có mức lương từ 9 triệu trở lên sẽ phải nộp thuế. Từ đó, nhà nước sẽ cân đối được mức độ giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội, đồng thời góp phần hạn chế và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp trong xã hội. .2. Các khoản thu nhập chịu thuế theo quy định hiện hành

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC, thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm các khoản cụ thể sau:

2.1 Tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công

2.2 Các khoản phụ cấp và trợ cấp, trừ 11 khoản phụ cấp và trợ cấp.

2.3 Thù lao được nhận dưới các hình thức sau:

– Hoa hồng môi giới, hoa hồng đại lý bán hàng hóa;

– Tiền tham gia các dự án, đề án;

– Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật;

– Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên;

– Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

– Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

– Advertising service fee;

– Other remuneration, other service fees.

2.4 money received from associations and organizations:

Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, ban kiểm soát doanh nghiệp, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

2.5 Các khoản lợi ích ngoài tiền công, tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người nộp thuế

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền công, tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức, cụ thể:

– Tiền điện, nước, nhà ở và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm:

+ Khoản lợi ích về điện nước, nhà ở và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp;

+ Nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Lưu ý: Khoản tiền thuê nhà, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

– Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: Bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí),… mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.

Xem thêm:  Nước anh trước đây có tên gọi là gì

– Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: Chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ, cụ thể như sau:

+ Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân quần vợt, sân gôn, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao…) nếu thẻ có ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng. Trường hợp thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

+ Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ… nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

– Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: Mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn Bộ Tài chính (nếu bằng tiền thì phần vượt quá 05 triệu đồng/người/năm sẽ tính thuế).

+ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: Mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: Mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

– Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.

– Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

– Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: Chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như người nấu ăn, lái xe, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…

2.6 Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán

Trừ những khoản tiền thưởng sau:

– Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

– Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

– Tiền thưởng về sáng chế, cải tiến kỹ thuật, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất;
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
 • Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.
 • Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Thu nhập từ kiều hối.
 • Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.
 • Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.
 • Thu nhập từ học bổng, bao gồm:
 • Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;
 • Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.
 • Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.
 • Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.Những câu hỏi thường gặp

 • Các đối tượng nộp thuế hiện nay là ai?
 • Thu nhập chịu thuế tiếng Anh là gì?

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹnLiên hệ Luật Minh Khuê

 • Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí 24/71900.6162
 • Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Hà Nội024.7306.88.66
 • Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại TPHCM028.7300.99.79
 • Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Đà Nẵng0236.730.88.66
 • Website chính thức của Luật Minh Khuêhttps://luatminhkhue.vn

Chủ đề liên quan

 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định mới 2022 ?
 • Hướng dẫn kê khai mẫu 05/KK-TNCN theo quy định mới nhất
 • Tiền thuê nhà có phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ?
 • Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế thu nhập cá nhân không ?
 • Thay đổi số chứng minh thư có phải đổi mã số thuế cá nhân ?
 • Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ?
 • Phân tích sự cần thiết ban hành luật thuế thu nhập cá nhân
 • Hướng dẫn kê khai phụ lục 05 -2/BK-QTT-TNCN theo quy định mới nhất
 • Hướng dẫn kê khai phụ lục 05 -1/BK-QTT-TNCN theo quy định mới nhất
 • Các loại thuế phải nộp khi bán nhà, bán đất, cho thuê đất ?

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Có Không

Xem thêm:  Lỗi thực hiện truy vấn trên facebook là gì

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày  

Bài viết cùng chủ đề

Thông tư số 78/2014 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 96/2015 / TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế thu nhập cá nhân không ?

Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế thu nhập cá nhân không ?

Quy định của pháp luật về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2022

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp, một số đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp, một số đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ dưới chính quyền tổng thống Trump và Biden

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ dưới chính quyền tổng thống Trump và Biden

Sách Chính sách thuế - Luật quản lý thuế và các quy định pháp luật mới nhất về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

Sách Chính sách thuế – Luật quản lý thuế và các quy định pháp luật mới nhất về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

Chính sách thuế và Giải đáp các tình huống về thanh tra, kiểm tra thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quản lý hóa đơn chứng từ (Hải Lý)

Chính sách thuế và Giải đáp các tình huống về thanh tra, kiểm tra thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quản lý hóa đơn chứng từ (Hải Lý)

Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định mới 2022 ?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định mới 2022 ?

Tiền thuê nhà có phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ?

Tiền thuê nhà có phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ?

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế thu nhập cá nhân không ?

Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế thu nhập cá nhân không ?

Quy định của pháp luật về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2022

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp, một số đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp, một số đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ dưới chính quyền tổng thống Trump và Biden

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ dưới chính quyền tổng thống Trump và Biden

Sách Chính sách thuế - Luật quản lý thuế và các quy định pháp luật mới nhất về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

Sách Chính sách thuế – Luật quản lý thuế và các quy định pháp luật mới nhất về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

prevnextThuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Hướng dẫn kê khai mẫu 05/KK-TNCN theo quy định mới nhất
 • Tiền thuê nhà có phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ?
 • Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế thu nhập cá nhân không ?
 • Thay đổi số chứng minh thư có phải đổi mã số thuế cá nhân ?
 • Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ?
 • Phân tích sự cần thiết ban hành luật thuế thu nhập cá nhân
 • Hướng dẫn kê khai phụ lục 05 -2/BK-QTT-TNCN theo quy định mới nhất
 • Hướng dẫn kê khai phụ lục 05 -1/BK-QTT-TNCN theo quy định mới nhất
 • Các loại thuế phải nộp khi bán nhà, bán đất, cho thuê đất ?

Thuế Thu Nhập

 • Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 cho doanh nghiệp nào ?
 • Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2022 ?
 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2022
 • Làm việc ban đêm là gì ? Cách tính tiền lương làm việc ban đêm ?
 • Bán đất vườn phải chịu những loại thuế nào? Có được bán đất khi chưa có sổ đỏ hay không?
 • Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì ? Các loại thuế thu nhập hiện nay
 • Cơ sở ra đời thuế thu nhập ? Bản chất và đặc điểm của thuế thu nhập ?
 • Chế độ ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ? Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

Thu Nhập Chịu Thuế

 • Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế mới nhất ?

Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới năm 2022 ?
 • Mẫu đề nghị hoàn thuế mới nhất năm 2022 ? Cách đăng ký thủ tục xin hoàn thuế ?
 • Mẫu quyết định về việc hoàn thuế mới nhất năm 2022
 • Miễn thuế là gì ? Chế độ giảm thuế thu nhập cá nhân
 • Phân biệt thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp ?
 • Căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật thuế thu nhập cá nhân ?
 • Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay ?
 • Hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ? Thủ tục ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân ?
 • Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì ? Nộp hồ sơ hoàn thuế ở đâu ? Cách xác định số thuế nộp thừa ?

Xem nhiều

 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định mới 2022 ?
 • Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị quyết 43 từ 01/02/2022
 • Khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa ?
 • Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 cho doanh nghiệp nào ?
 • Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc năm 2022 là bao lâu ?
 • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2022
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết là gì ? Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Mức thuế suất mới áp dụng với hộ kinh doanh cá thể năm 2022
 • Các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động ?

Thu nhập chịu thuế là gì? Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Khái niệm thu nhập chịu thuế là gì?bởi

Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế tiếng Anh là gì? Các đối tượng nộp thuế? Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú? Các khoản thu nhập được miễn thuế?

Hiện nay với nền kinh tế đang phát triển ngày càng cao, nhu cầu sống của con người ngày càng được nâng cao. Nhiều người có khoản thu nhập hằng tháng khá cao và sẽ phải chịu thêm phần thuế thu nhập cá nhân nếu đạt mức thu nhập theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, không phải khoản thu nhập nào cũng được tính để chịu thuế mà tùy vào loại thu nhập. Vậy thu nhập chịu thuế là gì? Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hiện nay. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề nêu trên.1. Thu nhập chịu thuế là gì?

Nhắc đến thu nhập chắc hẳn ai cũng hiểu đây chính là số tiền mà chúng ta có được từ công việc, hay buôn bán, chuyển nhượng…Tuy nhiên, đối với những nguồn thu nhập mà thuộc đối tượng phải chịu thuế theo quy định thì bắt buộc cá nhân phải tiến hành nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước. Chính vì vậy, chúng ta có thể hiểu thu nhập chịu thuế chính là khoản tiền được tính dựa trên tiêng lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh (bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thù lao, tiền thưởng…) của cá nhân.

Thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế.

Mục đích của việc nộp thuế chính là góp phần tăng thêm thu nhập cho kho bạc, ngân sách của nhà nước. Thuế được coi là một trong những nguồn thu lớn của nhà nước và chính phủ không chỉ tại Việt Nam mà còn nhiều các quốc gia khác. Ngoài ra, việc thu nhập chịu thuế là đóng góp vào công cuộc công bằng hóa xã hội. Như chúng ta đã biết thu nhập của mỗi người lao động dựa chi trả theo đúng mức năng lực và trình độ của họ. Việc nhà nước áp dụng các mức thế lên thu nhập cá nhân của người lao động, với quy định mức lương từ 9 triệu trở lên sẽ bắt buộc phải đóng thuế. Từ đó, nhà nước sẽ cân bằng mức độ giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội, đồng thời góp phần vào việc hạn chế và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các tầng lớp trong xã hội.1. Thu nhập chịu thuế tiếng Anh là gì?

Thu nhập chịu thuế tiếng Anh là: Taxable income

Xem thêm:  Trung tâm thương mại tiếng anh là gì

Các thuật ngữ tiếng Anh có liên quan:

Thu nhập chịu thuế Taxable income
Lương Pay
Doanh nghiệp Business
Thưởng Reward
Chứng chỉ Certificate

3. Các đối tượng nộp thuế

– Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

– Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Xem thêm: Chứng khoán có thu nhập cố định là gì? Các loại chứng khoán có thu nhập cố định.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.4. Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Hiện nay, theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ bao gồm các khoản thu nhập như sau:

– Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

+ Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

+ Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

Xem thêm:   Dòng tiền sau thuế là gì? Đặc điểm của dòng tiền sau thuế

Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

+ Lãi tiền vay;

+ Thu nhập từ cổ tức;

+ Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong tổ chức kinh tế;

+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Xem thêm:   Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, tiền thuê nhà và phí quản lý là gì? Đặc tính

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

+ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở;

+ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

+ Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

+ Trúng thưởng xổ số kiến ​​thiết;

+ Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

Xem thêm:   Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

+ Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino;

+ Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi và các hình thức trúng thưởng khác.

– Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;

+ Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

– Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, vốn trong tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, đăng ký sử dụng.

Thu nhập từ việc tặng cho chứng khoán, vốn góp trong tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thương mại, đất đai và bất động sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. 5. Cách tính thuế thu nhập đối với người cư trú

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = thu nhập chịu thuế x thuế suất

 • Cách đánh thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Đối với thu nhập chịu thuế, thu nhập thương mại, tiền lương và tổng tiền lương, §§ 10 áp dụng trước và sau thu nhập chịu thuế 11, trừ đi các khoản đóng góp vào luật thuế thu nhập an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, một số lĩnh vực và ngành nghề tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế thu nhập

Lớp thuế Thu nhập chịu thuế / năm (Triệu đồng) Thu nhập chịu thuế / tháng (Triệu đồng) Thu nhập thuế (%)
Erste234567 Lên đến 60 Trên 60 đến 120, trên 120 đến 216, trên 216 đến 384, trên 384 đến 624, trên 624 đến 960, trên 960 Lên đến 5 Trên 5 đến 10 Trên 10 đến 18 Trên 18 đến 32 Trên 32 đến 52 Trên 52 đến 80 Trên 80 5zehn1520253035

Thứ hai, thu nhập chịu thuế từ đầu tư, chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế, thu nhập 15,17 thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế Thuế (%)
a) Thu nhập từ tài sản vốn b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại) Thu nhập từ giải thưởng kỳ quan) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng d) Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản theo quy định tại Điều 13 của luật này Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại Điều 13 (2) của luật này) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo Điều 14 của Luật này Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo Điều 14 (2) của Luật này 55zehnzehn200,1252

6. Thu nhập Miễn thuế

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà ngoại với cháu nội; ông nội, bà ngoại với cháu ngoại; Anh, chị, em ruột với nhau
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở của cá nhân đối với trường hợp cá nhân chỉ sở hữu nhà ở hoặc tài sản ở;
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà ngoại với cháu nội; ông nội, bà ngoại với cháu ngoại; Anh, chị, em ruột với nhau.
 • Thu nhập của hộ gia đình, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng, thủy sản không chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ làm tạm thời
 • Thu nhập từ việc chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất để sản xuất.
 • Thu lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng.
 • Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ cao hơn mức tiền lương làm việc ban ngày, làm thêm giờ theo luật định.
 • Tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả; quỹ hưu trí tự nguyện trả hàng tháng.
 • Thu nhập từ học bổng, bao gồm:
 • các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
 • Học bổng do các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng theo chương trình tài trợ cho học tập.
 • Thu nhập từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bồi thường cho người lao động, bồi thường của chính phủ và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ quỹ từ thiện phải được thành lập hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận nhằm mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.
 • Thu nhập từ viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ, được cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là gì. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ để được giải đáp cụ thể.


Video Thu nhập chịu thuế là gì là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Thu nhập chịu thuế là gì là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ